Умови та порядок надання фінансових послуг

Шановні клієнти!

На виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» інформує Вас про:

1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

Відповідно до Закону України «Про страхування» страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування , на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Ціна страхової послуги залежить від предмету страхування, страхової суми, строку страхування та інших конкретних чинників. Детальні умови договору страхування, включаючи ціну страхової послуги, визначені проектом договору страхування, який Вам надається до його укладання.

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;

Надання додаткових фінансових послуг умовами договорів страхування не передбачається.

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;

Відповідно до підпункту 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та розпорядження Держфінпослуг від 24.12.2010 р. № 997 до загального місячного або річного оподатковуваного доходу не включається сума страхової виплати, страхового відшкодування, отримана платником податку (фізичною особою) за договором страхування від страховика-резидента, у разі виконання таких умов:

1. При страхуванні здоров’я платника податку.

У разі страхового випадку – факт заподіяння шкоди застрахованій особі підтверджено належним чином. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця).

Для належного підтвердження факту нанесення шкоди застрахованій особі залежно від характеру страхового випадку Страховику надаються такі документи:

– копія листка непрацездатності або відповідна довідка, завірена в установленому законодавством порядку;

– копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності;

– рахунки підприємств, установ, організацій або інших суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку мають право на надання медичних послуг і надавали медичні послуги у зв’язку з виникненням страхового випадку;

– розрахункові документи (квитанції, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери) щодо оплати платником податку товарів, робіт, послуг, які передбачені умовами договору страхування та/або необхідність придбання (отримання) яких згідно з умовами договору страхування підтверджена відповідними документами (направленнями, рецептами, випискою з призначеннями лікаря з історії хвороби або амбулаторної картки) підприємств, установ, організацій або інших суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку мають право на надання медичних послуг.

При страхуванні здоров’я платника податку факт нанесення шкоди застрахованій особі в результаті нещасного випадку підтверджується також копією акта про нещасний випадок, який складається у встановленому порядку, а в разі його відсутності – документами лікувально-профілактичного закладу з підтвердженням факту отримання травми.

У разі якщо факт нанесення шкоди застрахованій особі документально не підтверджений згідно з вищезазначеними положеннями, податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок із суми страхової виплати за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV ПКУ.

2. При страхуванні майна платника податку.

Під час страхування майна cума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій). При цьому звичайна ціна застрахованого майна визначається в порядку, встановленому законом.

У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення договору страхування, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV ПКУ.

3. При страхуванні цивільної відповідальності платника податку.

При страхуванні цивільної відповідальності платника податку cума страхового відшкодування, яка не включається до загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку, не може перевищувати розмір шкоди, фактично завданої вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.

У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує зазначений розмір шкоди, податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV ПКУ.

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;

Дострокове припинення договорів страхування регулюється ст. 28 Закону України «Про страхування» та договором страхування.

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика. Про намір достроково припинити дію цього Договору будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення його дії, якщо інше не зазначено у договорі страхування.

У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за договором страхування.

Розмір витрат на ведення справи по добровільних видах страхування залежить від виду страхування, визначається при розрахунку страхових тарифів для Правил страхування, що зазначається у договорі страхування.

Розмір витрат на ведення справи по обов’язкових видах страхування визначається постановою Кабінету міністрів України від 04.06.1994 № 358 «Про удосконалення механізму державного регулювання страхових тарифів у сфері страхування» та становить: – обов’язкового особистого страхування – 15 відсотків;

– обов’язкового страхування майна та відповідальності – 20 відсотків.

Остаточний розрахунок між Сторонами договору, у разі дострокового припинення його дії, здійснюється після врегулювання всіх заявлених Страхувальником страхових випадків (здійснення страхових виплат або прийняття рішень про відмову у виплаті).

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;

Захист прав споживачів здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства, що регулює страхову діяльність та законодавства про захист прав споживачів.

Спори по договорах страхування між Страхувальником і Страховиком вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України в судових інстанціях.

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;

Національний банк України

адреса – 01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9

інтернет-сторінка – https://bank.gov.ua/

телефон – 0 800 505 240

адреса електронної пошти – nbu@bank.gov.ua

 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

адреса – 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, буд. 1

інтернет-сторінка – https://dpss.gov.ua/

телефони – (044) 279-12-70, 278-84-60

e-mail – info@dpss.gov.ua

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами

Якщо АТ(приватне) «СК «РІДНА» укладає договір страхування як страховий агент, то при укладенні такого договору розмір винагороди повідомляється Вам особою, яка оформлює Вам договір страхування.